ilbarsvarol@hotmail.com ?lbars Dorukhan VAROL K?br?s 11 Ocak 2014, Cumartesi
Ziyaretçi Mesajı

sayg?de?er hocam;

galeri k?sm?n? incelerken babam?n bana nasihatta bulunurken ya?am?ndaki kesitlerden verdi?i örneklerin iyice peki?ti?ini hissettim.rahmetli dedem fethi varol,rahmetli babaannem,halam ve ?uan hayatta olan karde?lerin oldu?u aile foto?raf?na bakt???mda daha önce tan?mad???m bir duyguyla kar??la?t?m.hani insan?n do?du?undan beri yapt??? yutkunma eylemi vard?r ya belkide ?imdiye kadar hiç bir zaman bu kadar zor olmam??t? benim için...bo?az?m dü?ümlendi,üstüme bir a??rl?k çöktü...bunlar?n yan?nda bir o kadar da mutlu oldum bu foto?raflara vak?f olabildi?im için.

site için eme?i geçen herkesten allah raz? olsun.varol ailesine ba?ar?lara ba?ar? katan,sa?l?kl?,mutlu bir hayat?n devaml?l???n? diliyorum...ellerinden öperim amca... ilbars dorukhan varol.

 
aslan_seyfo@hotmail.com Seyfettin Seyfettin Samsun 15 Aralık 2012, Cumartesi
Ziyaretçi Mesajı

hocam makine mühendisli?i 4. s?n?f ö?rensi olarak sitenizde sundu?unuz kaynak imkanlar?ndan dolay? cok müt***kirim. elinize, yüre?inize sa?l?k. böyle e?itim yönüyle yararl? payla??mlarda bulundu?unuz için sonsuz t***kürlerimi borç bilirim. sayg?lar?mla..

 
huzunlu_gezgin@hotmail.com ?enol Özel ?stanbul 18 Ağustos 2012, Cumartesi
Ziyaretçi Mesajı

say?n asaf bey, o?lum serhat özel, f?rat universitesi, teknoloji fakultesi, yaz?l?m mühendisli?i bölümünü kazand???ndan dolay?, okuyaca?? ?ehri, üniversiteyi/fakülteyi ve hocalar?n? tan?maya çal???yorum. ya?am öykünüzden, gençlerin ders ç?karmalar?n? diliyorum. sizinle yüzyüze görü?me ?ans?m?z olmasa da, sitenizde yazd?klar?n?z? okuyunca, tan?d?k hissini veriyorsunuz. do?all???n?z?, samimiyetinizi takdir ediyorum. o?lum, bilgisayarla ilgili tüm konular? sevdi?i için özellikle, bilgisayar ya da yaz?l?m mühendisli?i bölümlerini tercih etti. kayg?m?z elaz??'da okuyabilecek mi? çevre illerdeki terör olaylar? ba?l?ca kayg?m?z. ayr?ca ikinci ö?retimi kazand???ndan dolay?, hem ekonomik olarak, hem de ak?am e?itimi nas?l our diye kayg?l?y?z. gündüz e?itiminden kalite olarak fark? olur mu? bu konularda bilgilendirmek ad?na e-mailime cevap yazarsan?z sevinirim. sayg?lar?mla...

 
[««][«] 1.2.3. [»][»»]  [Toplam: 6 » 1. Sayfa]
Dün : 24     |     Bugün : 18     |     Online Ziyaretçi : 1     |     Toplam Ziyaretçi : 20651     |     Onay Bekleyen : 18588     |     Toplam Mesaj : 18604